Veelgestelde vragen

TRAINING & ZO

NL ACTIEF | algemene branche leveringsvoorwaarden


Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad.
Algemene voorwaarden NL Actief (aangepast per 1 januari 2018)
Klik hier voor de Engelse versie / Click here for the English version

Artikel 1 Definities De Ondernemer:natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness. De Consument:natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness Fitness:een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. De Overeenkomst:Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness. Schriftelijk:onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod
1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

2. Het aanbod omvat ten minste:
- de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
- de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
- de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
- op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;
- de wijze van betaling en de betalingstermijn;
- de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
- het (huishoudelijk) reglement.

3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

Artikel 4 De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd
1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6 Duur en beëindiging
1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
- een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
- een Overeenkomst van langere duur.
Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
- de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
- het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.

5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.

7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
- de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.
De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer
1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: ‘NL Actief certificering’ waaronder ook het dopingconvenant.

6. De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument
1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname
1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.

2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie
1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:
- de totstandkoming van de Overeenkomst of,
- de uitvoering van de Overeenkomst,kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.

3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Nakomingsgarantie
1. NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door NL Actief aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Actief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Actief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kosten van NL Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van NL Actief.

2. NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
- aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;
- de Ondernemer is failliet verklaard;
- de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 17 Wijzigingsbeding
NL Actief is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

Artikel 18 Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. BRON: Klik hier: NL Actief
TRAINING&ZO | algemene club voorwaarden


VOORWOORD Om voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te zijn, dienen wij helder en transparant te
zijn, met name als het gaat over algemene voorwaarden, clubregels, abonnementen,
lidmaatschappen en tarieven. Wij zetten ons dan ook in om zo duidelijk mogelijk te zijn. LEDENPAS
1. Op onze ledenpas zit geen borg.
2. Je kunt op je ledenpas consumptie tegoed zetten. Wij adviseren maximaal 15 to 20
euro.
3. Bij opzegging wordt op de ledenpas er geen restitutie verleend. Comsumptie tegoed
is niet overdraagbaar.
VOORWAARDEN TIJDELIJKE STOP 1. In geval van medische klachten kan de contributie tijdelijk worden stopgezet. Dit is
een service die wij verlenen. Dit kun je aan de service balie regelen door een mutatie
formulier (tijdelijke medische stop) in te vullen. Er wordt geen restitutie verleend.
2. Een tijdelijke medische stop is niet mogelijk bij achterstallige contributie, deze dient
eerst te worden voldaan. Er wordt geen restitutie verleend.
3. Een tijdelijke medische stop is alleen mogelijk na het overleggen van een schriftelijk
medische indicatie of ander deugdelijk bewijs; duur is maximaal 3 maanden (m.u.v.
zwangerschap). Het bevriezen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te
vinden. De contractperiode wordt aansluitend verlengd met de aangevraagde
periode (en daarmee ook de betaalverplichting). Er wordt geen restitutie verleend.
4. Bij een tijdelijke medische stop wordt, nadat je het mutatieformulier hebt
ondertekend, de eerstvolgende maand het abonnementsgeld nog 1x geïncasseerd
(m.u.v. zwangerschap). Op het moment dat je weer gaat sporten, wordt 1 maand
abonnementsgeld verrekend. Er wordt geen restitutie verleend..
5. Het opzegtermijn blijft van kracht, mocht ondergetekende tijdens of gelijk na de
tijdelijke medische stop niet meer deel wenst te nemen aan de activiteiten bij Training
& Zo. Er wordt geen restitutie verleend.
6. Na 3 maanden kan in overleg de tijdelijke medische stop periode worden verlengd.
Hiervoor dien je als klant ZELF actie te ondernemen, anders start de contributie
automatisch. Er wordt geen restitutie verleend.
7. Een tijdelijk stop geschiedt nooit met terugwerkende kracht. Er wordt geen restitutie
verleend.
VOORWAARDEN VAKANTIESTOP 1. Een vakantie stop van maximaal 1 maand aaneengesloten, geldt alleen bij leden die
een jaarabonnement hebben. Vakantie stop is alleen mogelijk op de 1 ste van de
maand. Vakantie stop kun je aan de service balie regelen door een mutatie formulier
(vakantie) in te vullen.
2. Een vakantiestop is niet mogelijk bij achterstallige contributie, deze dient eerst te
worden voldaan.
BETALING
1. Het lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
2. Wanneer je jouw lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het
verschuldigde bedrag maandelijks afgeschreven van het door jouw opgegeven IBAN-
rekeningnummer.
3. Bij niet tijdige betaling ben je als lid rechtswege in verzuim. Door Training & Zo wordt
je hier schriftelijk en/of telefonisch op gewezen en je hebt dan alsnog de mogelijkheid
het nog verschuldigde bedrag binnen 1 week te voldoen.
4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Training & Zo gerechtigd om
wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96, lid 2, onder C
en lid 5, BW in rekening te brengen. Voorts is Training & Zo bevoegd om je als lid
dan de toegang te weigeren.
5. Indien je niet aan jouw betalingsverplichting voldoet, is Training & Zo bevoegd om
rechtsmaatregelen te nemen.
6. Jaarabonnement met betaling per maand
Na 1 jaar gaat het abonnement automatisch over in een maandabonnement met het
tarief van een maandabonnement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verlengen
van uw jaarabonnement om weer te genieten van jouw goedkopere maandtarief. Er
wordt geen restitutie verleend.
7. Jaarabonnement met betaling ineens
Na 1 jaar gaat het abonnement automatisch over in een maandabonnement met het
tarief van een maandabonnement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verlengen
van jouw jaarabonnement om weer te genieten van jouw goedkopere jaartarief. Er
wordt geen restitutie verleend.
8. Abonnementsbetaling contant of per pin
Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw abonnement voordat het
nieuwe maand- of jaarabonnement ingaat. Bij te late betalingen worden wettelijke
rente en buitengerechtelijke kosten gerekend (zie punt 4). Er wordt geen restitutie
verleend. OPZEGGEN
1. Opzeggen, wegens tariefaanpassing BTW en CBS indexering (wettelijk geregeld) , is
niet mogelijk.
2. Opzeggen is alleen mogelijk schriftelijk met handtekening via het mutatieformulier bij
de service balie of via een aangetekende brief.
3. Bij opzegging geldt 1 maand opzegtermijn, mits opzegging is gedaan in de laatste
week van de abonnementsperiode.
4. Een jaarabonnement tussentijds opzeggen zonder geldige redenen is niet mogelijk
(zie algemene voorwaarden in onderstaand menu, onder blokje 4).
5. Een jaarabonnement is persoonlijk, deze kan dus niet overgezet worden naar
iemand anders. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Naast onze eigen regels en voorwaarden, zijn er ook landelijke algemene
leveringsvoorwaarden ingesteld, waaraan de beweegcentra en de consument zich aan
dienen te houden. Deze zijn opgesteld door de Nederlandse Brancheorganisatie NLActief
(voorheen Fitvak!), waarbij gehoor is gegeven aan de consument en de ondernemer en zo
duidelijke afspraken zijn gemaakt, waaraan iedere fitnessondernemer zich aan dient te
houden, alsmede de consument. Deze algemene leveringsvoorwaarden kunt u via
onderstaand menu, onder blokje 4, inzien.
TRAINING&ZO | club huisregels


Wij verlenen de best mogelijke zorg binnen onze leefstijl & preventie club. Om dit goed te laten verlopen, zijn er afspraken en daar houden wij ons allemaal aan. Zo gaan wij met elkaar om, zodat je je thuis voelt binnen onze club In onze leefstijl & preventie club... ·ben je van harte welkom binnen de aangegeven openingstijden; ·staat jouw veiligheid voorop; ·gaan gemaakte afspraken voor, zodat wij jou met volle overgave jou kunnen begeleiden/ helpen om jouw persoonlijke doelstellingen te behalen; ·plaats je kleding, tassen, jassen en/of andere waardevolle spullen tijdens het trainen netjes in een kluisje, zodat de trainingsruimte schoon en netjes blijft én om te voorkomen dat je spullen kwijtraakt. Tijdens mijn aanwezigheid/ training... ·draag ik binnen de geboden trainingsruimte correcte, frisse & schone sportkleding; ·draag ik uitsluitend binnen sportschoenen, die niet afgeven op de vloer; ·zet ik het geluid van mijn mobiele telefoon uit en ik kan bellen bij de balie/bar; ·gebruik ik altijd een schone handdoek; ·spreek ik de Nederlandse taal, zodat ik verstaanbaar ben voor iedereen binnen de club; ·train ik op eigen risico; ·ga ik respectvol om met privacy en bezittingen en behandel ik iedereen met respect; ·is het niet mogelijk kinderen mee te nemen en achter te laten bij de balie; Na mijn training zorg ik er voor, dat... ·ik mijn gebruikte attributen weer netjes terug plaats, op de plek waar zij horen; ·het gebruikte toestel, waar ik wellicht transpiratie heb achtergelaten, schoon achterlaat Onze leefstijl & preventie club... ·sluit de trainingsruimte 10 minuten voor de officiële sluitingstijd; ·is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of ongevallen rondom de club; ·zal bij verbaal/ lichamelijk geweld, bedreiging, diefstal of drugs aangifte doen bij de politie; ·heeft altijd het recht om haar regels aan te passen Heb je moeite om deze regels na te leven, dan kan intrekken van het lidmaatschap, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld, het gevolg zijn.
TRAINING&ZO | privacy policy


30 maart 2018
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen ervoor zorg, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Beheer
De website trainingenzo.club staat onder beheer van TRAINING&ZO en de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Indien u een contact- of aanmeldformulier op de website invult en/of ons een mailbericht stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens die u als klant aan TRAINING&ZO. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en de gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Facebook en Instagram
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan TRAINING&ZO. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

  • a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken;
  • b. TRAINING&ZO gecontracteerde dienstverlener, incassobureau Hoek & Partners.
Cookies
  • a. trainingenzo.club maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan TRAINING&ZO de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  • b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  • c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij TRAINING&ZO. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
Disclaimer
TRAINING&ZO is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Hoe zeg ik mijn abonnement op?


IK WIL MIJN ABONNEMENT OPZEGGEN Het is mogelijk om je abonnement op te zeggen, wanneer is afhankelijk van het gekozen abonnement. ABONNEMENT | maand | betaling per maand Er geldt dan een opzegtermijn van: 1 maand
Je kunt je abonnement dan opzeggen t/m de 3e week van de maand en het abonnement loopt dan t/m de laatste dag van de volgende maand. Zeg je in de 4e week op, dan heb je kans dat de incasso al weg is en dan geldt een extra opzegmaand. ABONNEMENT | jaar | betaling per maand of ineens Er geldt dan een opzegtermijn van: 1 jaar Je kunt je abonnement opzeggen t/m de 3e week van de laatste maand en het abonnement loopt dan t/m de laatste dag van het jaar. Zeg je in de laatste week op, dan heb je kans dat de incasso al weg is en dan geldt een extra opzegmaand. OPZEGGEN BIJ TARIEFAANPASSING, KAN DAT? Opzeggen, wegens tariefaanpassing, is niet mogelijk. HOE KAN IK OPZEGGEN? Opzeggen is alleen mogelijk schriftelijk met handtekening via het mutatieformulier bij de service balie of via een aangetekende brief. Opzeggen kan NIET middels het contactformulier op de website!
Mag ik mijn kinderen meenemen?


Kinderen t/m 11 jaar Het is niet toegestaan om je kind(eren) mee te nemen. Periodiek, bijvoorbeeld in de grote zomervakantie, hanteren wij een bepaalde week/ periode een actie, waarbij dit tijdelijk wel is toegestaan. Dergelijke acties worden dan kenbaar gemaakt via social media, website en in de club. Jeugd 12-15 jaar Voor de jeugd hebben wij een jeugd abonnement, waarbij zij 1x per week kunnen komen trainen. Betaling is per maand en dit abonnement is maandelijks opzegbaar. Op die manier kunt u dan gezamenlijk trainen.

Wil hij/zij ook alleen trainen, onder gestelde voorwaarden voor de jeugd. Tieners 16-17 jaar Zij kunnen komen trainen en net als de volwassenen een BASIS | SMART of COACH abonnement afsluiten. Het abonnement kan online worden afgesloten, alleen dien je als ouder/ voogd mee te komen om het abonnement administratief definitief af te wikkelen, vanwege de betaling en toestemming dat zij mogen komen trainen. Wilt u het abonnement opzeggen, dan kom je als ouder/ voogd ook langs.
Meer info? KLIK HIER
Ik kan vanwege medische redenen niet sporten. Is een tijdelijke stop mogelijk?


VOORWAARDEN TIJDELIJKE STOP 1. In geval van medische klachten kan de contributie tijdelijk worden stopgezet. Dit is
een service die wij verlenen. Dit kun je aan de service balie regelen door een mutatie
formulier (tijdelijke medische stop) in te vullen. Er wordt geen restitutie verleend.
2. Een tijdelijke medische stop is niet mogelijk bij achterstallige contributie, deze dient
eerst te worden voldaan. Er wordt geen restitutie verleend.
3. Een tijdelijke medische stop is alleen mogelijk na het overleggen van een schriftelijk
medische indicatie of ander deugdelijk bewijs; duur is maximaal 3 maanden (m.u.v.
zwangerschap). Het bevriezen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te
vinden. De contractperiode wordt aansluitend verlengd met de aangevraagde
periode (en daarmee ook de betaalverplichting). Er wordt geen restitutie verleend.
4. Bij een tijdelijke medische stop wordt, nadat je het mutatieformulier hebt
ondertekend, de eerstvolgende maand het abonnementsgeld nog 1x geïncasseerd
(m.u.v. zwangerschap). Op het moment dat je weer gaat sporten, wordt 1 maand
abonnementsgeld verrekend. Er wordt geen restitutie verleend..
5. Het opzegtermijn blijft van kracht, mocht ondergetekende tijdens of gelijk na de
tijdelijke medische stop niet meer deel wenst te nemen aan de activiteiten bij Training
& Zo. Er wordt geen restitutie verleend.
6. Na 3 maanden kan in overleg de tijdelijke medische stop periode worden verlengd.
Hiervoor dien je als klant ZELF actie te ondernemen, anders start de contributie
automatisch. Er wordt geen restitutie verleend.
7. Een tijdelijk stop geschiedt nooit met terugwerkende kracht. Er wordt geen restitutie
verleend.
Wat kan ik met mijn ledenpas doen?


LEDENPAS
1. Bij binnenkomst meld je jezelf door je ledenpas te scannen.
2. Op onze ledenpas zit geen borg.
3. Je kunt op je ledenpas consumptie tegoed zetten. Wij adviseren maximaal 15 to 20
euro.
4. Bij opzegging wordt op de ledenpas er geen restitutie verleend. Comsumptie tegoed
is niet overdraagbaar.
Is het mogelijk mijn abonnement tijdelijk stop te zetten tijdens vakantie?


VOORWAARDEN VAKANTIESTOP 1. Een vakantie stop van maximaal 1 maand aaneengesloten, geldt alleen bij leden die
een jaarabonnement hebben. Vakantie stop is alleen mogelijk op de 1 ste van de
maand. Vakantie stop kun je aan de service balie regelen door een mutatie formulier
(vakantie) in te vullen.
2. Een vakantiestop is niet mogelijk bij achterstallige contributie, deze dient eerst te
worden voldaan.

GROEPSACTIVITEITEN


CARDIO/ FITNESS


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon